Aktiviteten i Bardarbunga 2014-2015


Utbrottet i Holuhraun. Foto: Ari Tryggvason, Uppsala universitet.

Uppdaterad 2015-03-01 09:45

Ytterligare informationskällor

Aktuell information från Island kan hittas hos:
Icelandic Meteorological Office.
Icelandic Meteorological Office, de senaste 48 timmarnas jordskalv under Vatnajökull.

Webbkamera:
Mot Bardarbunga från Vadalda, norr om Vatnajökull.
Närmare bilder på det norra utbrottet.

Information rörande Sverige:
Krisinformation.se
Luftfartsverket

Kontakter vid SNSN:
Reynir Bödvarsson (reynir.bodvarsson (at) geo.uu.se, 018/471 2378)
Björn Lund (bjorn.lund (at) geo.uu.se, 018/471 2390)
Ari Tryggvason (ari.tryggvason (at) geo.uu.se, 018/471 2388)

Uppdatering 1 mars

Utbrottet anses nu av det isländska civilförsvaret vara över, efter att ha pågått sedan 31/8-2014. Området runt Holuhraun är fortfarande avspärrat, det kommer fortfarande ut en del gas från eruptionsområdet och området övervakas fortsatt. Det kan inte uteslutas att det blir förnyade utbrott i området, som ligger mitt på spridningsryggen som delar Island. Det senaste större episoden på spridningsryggen, i Krafla på norra Island, varade i nio år, mellan 1975 och 1984.

Uppdatering 27 februari

Utbrottets intensitet har långsamt mattats av under januari och februari. Mätningar den 14 februari visade att lavafältet då nått 85 kvadratkilometers storlek och att ökningen nu är långsam. Insjunkningen i Bardarbungas kaldera har också mattats av betydligt och är nu cirka 5 cm/dygn, GPS-mätningar vid sidan av Vatnajökull visar dock att det fortsätter att strömma in magma under vulkanen. Jordbävningsaktiviteten minskar också, både i kalderan och i gången. Sedan 21 februari har inget skalv med magnitud över 3 detekterats i kalderan och det senaste magnitud 5+ skalvet inträffade 8 januari. Utsläppen av svaveldioxid fortsätter från utbrotssområdet och når fortfarande ibland höga nivåer i bebodda områden.

Vulkanutbrottet har nu pågått i nästan ett halvår. Lavaflödet minskar och insjunkningen i Bardarbunga minskar. De tre troligaste scenarierna för fortsättningen är, enligt utvärderingsgruppen vid isländska civilförsvaret:

  • Utbrottet i Holuhraun fortsätter tills dess insjunkningen i Bardarbunga slutar. Detta kan hända inom ett par veckor men kan också fortsätta under flera månader.
  • Den vulkaniska gången under Dungjujökull utbreder sig söderut och orsakar ett utbrott under isen, med askproduktion och störtfloder som följd.
  • Ett vulkanutbrott i Bardarbungas kaldera, som skulle kunna smälta stora mängder is och därmed producera störtfloder och askproduktion.

Uppdatering 8 december

Det har inte varit några signifikanta förändringar i utbrottets intensitet under de senaste veckorna. Kalderan i Bardarbunga fortsätter att sjunka med ungefär samma hastighet som tidigare, och det fortsätter att ske relativt stora jordskalv i Bardarbunga. I gången och vid utbrottet är den seismiska aktiviteten nu relativ låg. Den vetenskapliga kommittén vid det isländska Räddningsverket har gjort en sammanställning av utbrottet så långt. Man noterar följande:

  • Lava Utbrottet i Holuhraun som började den 31 augusti karaktäriseras av ett stort och ovanligt stabilt lavaflöde. Lavan kommer från mellan 9 och 20 km djup, den har alltså inte samlats upp i en mer ytlig magmakammare. Lavafältet är nu 76 kvadratkilometer stort, men volymen är svår att uppskatta. Mätningar den 26 november indikerade en volym på cirka 1 kubikkilometer, men med en osäkerhet på 0.3 kubikkilometer. Lavafältet är det största på Island sedan det stora utbrottet i Laki (1783-1784) och sannolikt det tredje största i världen sedan dess.
  • Gas För första gången på 150 år har giftiga gaser från ett utbrott påverkat befolkningen på Island. Det är framförallt svaveldioxid i höga koncentrationer som orsakat problem.
  • Jordskalv Jordbävningarna i Bardarbungas kaldera har varit många och stora. Aktiviteten har minska något sedan första halvan av september, men den fortsätter att vara hög. Skalvaktiviteten är en av de största som någonsin registrerats i en vulkan i världen. Kraftig seismicitet följde magmans framträngande i gången nordost från Bardarbunga, men den avtog när utbrottet väl började i Holuhraun. Nu är skalven där små och relativt få.
  • Insjunkning Bardarbungas kaldera har sedan utbrottet startade sjunkit med cirka 50 m i mitten. Just nu är insjunkningshastigheten cirka 25 cm/dag.

Uppdatering 17 november

13:00: Utbrottet i Holuhraun fortsätter med samma intensitet som under de senaste veckorna. Lavan fortsätter att strömma ut ur lavasjön i kratern mot östsydöst. Lavan täcker nu cirka 72 kvadratkilometer. Jordskalvsaktiviteten är fortsatt liten in gången och vid utbrottsplatsen. I Bardarbunga fortsätter de stora jordskalven, sedan i fredags har två skalv med magnitud 5,4 inträffat och 16 stycken större än magnitud 4. Bardarbungas kaldera fortsätter att sjunka in, men med något lägre hastighet. Magmaflödet under kalderan minskar dock inte eftersom området som sjunker sakta ökar och därmed kompenserar för den lägre insjunkningshastigheten. Eruptionen fortsätter att ge ifrån sig svaveldioxid och andra hälsovådliga gaser.

Uppdatering 10 november

16:00: Inga signifikanta förändringar har skett i utbrottsaktiviteten Holuhraun eller i jordskalvsaktiviteten i Bardarbunga. Ett magnitud 5,2 skalv registrerades i Bardarbunga på söndagkvällen. Lavafältet täcker nu en yta om cirka 70 kvadratkilometer.

Uppdatering 7 november

15:00: Vulkanutbrottet fortsätter i Holuhraun med samma intensitet som tidigare. De stora jordskalven i Bardarbungas kaldera har fortsatt, senast idag skedde ett magnitud 5,4 skalv där. Skalven i gången och eruptionsområdet har ytterligare minskat i antal, men inte avtagit helt. GPS-stationen i kalderan visar att insjunkningshastigheten minskat men andra mätningar indikerar att magmaflödet från Bardarbunga inte minskar. Utbrottet producerar fortfarande hälsovådliga gaser i eruptionsområdet.

Uppdatering 14 oktober

07:30: Vulkanutbrottet fortsätter i Holuhraun med oförminskad styrka och lavautströmmning. Jordskalvsaktiviteten i eruptionsområdet har gått ner och det är nu färre skalv där och i den norra delen av gången. Däremot fortsätter skalven i kalderan, fortfarande med regelbundna skalv över magnitud 5. Kalderan fortsätter också att sjunka och har nu sjunkit cirka 13 m där GPS-stationen sitter sedan den 12 september. I övrigt är det bara små rörelser på GPS-stationerna i området. Utbrottet fortsätter att producera svaveldioxid.

Uppdatering 26 september

13:30: Lavafältet växer och har nu skurit av vägen in till Holuhraun. Utbrottet fortsätter med samma intensitet och det gör också insjunkningen av Bardarbungas kaldera. Jordskalvsaktiviteten i magmagången söder om utbrottet fortsätter på den lägre nivån och i kalderan forsätter skalvaktiviteten med ett magnitud 5 skalv senast igår. Höga svaveldioxidnivåer har uppmätts vid Myvatn norr om utbrottet. Sveriges Television har varit på plats vid utbrottet tillsammans med forskare från Uppsala universitet, se bilder här.

Uppdatering 22 september

08:50: Utbrottet och lavaproduktionen fortsätter med samma intensitet och verkar inte mattas av. Lavan täcker nu ett cirka 37 kvadratkilometer stort område. Insjunkningen i Bardarbunga fortsätter i samma hastighet, och stora skalv med magnitud över 5 fortsätter att inträffa i kalderans kant. Jordskalv fortsätter också att inträffa i lavaflödet och nordöst om Askja men med lägre aktivitet. Personal i fält uppskattar att cirka 90% av svaveldioxiden kommer ur eruptionskratrarna och bara cirka 10% från lavafältet. Döda fåglar har observerats i området. Svaveldioxid har rapporterats i luften från ett flertal områden på Island men inga allvarligare incidenter har inträffat. Varningar publiceras av det isländska meteorologiska institutet, IMO.

Uppdatering 19 september

08:40: Utbrottet fortsätter med samma intensitet och lavafältet har under veckan fortsatt att expandera. Bardarbungas kaldera fortsätter att sjunka, med cirka 50 cm per dygn. Jordskalvsaktiviteten fortsätter i magmagången söder om utbrottet, nordöst om Askja och i Bardarbungas kaldera, där det under veckan inträffat ytterligare tre skalv med magnitud större än 5. Svavelhaltiga gaser fortsätter att strömma ur vulkanen, vilka är i direkt giftiga koncentrationer närmast utbrottet och kan orsaka obehag längre norr ut. De tre troliga scenarierna för den fortsatta utvecklingen är: (1) ubrottet i Holuhraun mattas av och insjunkningen i Bardarbungas kaldera stannar upp. (2) Mer insjunkning i kalderan orsakar högre eruptiv aktivitet vid Holuhraun och förlängning av sprickeruptionen söderut in under Dyngjujökull, vilket skulle medföra risker för en flodvåg och en askproducerande eruption. Det är också möjligt att nya eruptiva sprickor skulle kunna bildas på andra platser under glaciären. (3) Insjunkningen av kalderan orsakar ett utbrott i kalderakanten. Detta skulle smälta mycket stora mängder is och därmed orsaka både översvämmningar och en askproducerande eruption.

Uppdatering 15 september

10:30: Under helgen har intensiteten i utbrottet avtagit något, lavan rinner saktare och det är mindre synlig aktivitet i utbrottskratrarna. Lavan har sökt sig delvis nya vägar, åt sidorna av huvudflödet. Molnet av ånga och andra gaser nådde under gårdagen 4 km höjd över utbrottsplatsen. Jordskalvsaktiviteten har mattats av något under helgen, med fortsatt aktivitet i Bardarbungas kaldera och under Dyngjujökull, söder om utbrottet. Idag kl 10:05 svensk tid inträffade ett skalv med magnitud 5,3 i Bardarbunga, förmodligen orsakat av insjunkningen av kalderan som nu mätts till som mest 23 m sedan utbrottet startade. Koncentrationen av svaveldioxid förväntas vara fortsatt hög i området nord och nordöst om utbrottsplatsen, under natten uppmättes höga värden (ca. 700 mikrogram/m3) i Myvatn på norra Island. Vid utbrottsplatsen är koncentrationerna fortsatt mycket höga.

Uppdatering 12 september

08:30: Jordskalvsaktiviteten i magmagången och nordöst om Askja har varit låg under natten. I Bardarbungas kaldera inträffade ett magnitud 5,2 skalv i går kväll men sedan dess har aktiviteten varit låg där med. Utbrottet fortsatte under gårdagen med samma intensitet som tidigare, lava rinner utmed Jökulsá á Fjöllums älvfåra under kraftig ångutveckling. Varningar utfärdades under gårdagen för höga koncentrationer av svavelhaltiga gaser i norra delen av Östfjordarna. Vid utbrottsplatserna är gaskoncentrationerna direkt livsfarliga och personal i området måste vidta skyddsåtgärder. Rapporter från Norge och Västerbotten talar om svavelluktande dimma, det är dock oklart om denna kommer från utbrottet på Island.

Uppdatering 11 september

08:00: Ytterligsre ett större skalv, med magnitud 5,1, inträffade inatt i Bardarbungas kaldera. Skalvaktiviteten forsätter också, om än ytterligare något försvagad, i magmagången och nordöst om Askja. Under gårdagen fortsatte utbrotten med samma intensitet som tidigare, också gasutsläppen fortsätter på en nivå som är farlig i utbrottens närhet.

Uppdatering 10 september

08:15: Under natten har den seismiska aktiviteten fortsatt i gången söder om utbrotten, nordöst om Askja samt i Bardarbunga, där ett magnitud 4,9 skalv registrerades nu på morgonen. Utbrotten fortsätter med samma intensitet och lavan fortsatte igår att strömma ut i älven och följer nu älvfåran, utan explosioner men med mycket ångbildning. Svaveldioxidhalterna i utbrottets närhet är fortsatt höga och all datainsamling där måste ske med största försiktighet. En vindkantring kan föra de giftiga gaserna mot personalen som då snabbt måste lämna området. Detta hände ett flertal gånger under gårdagen. Halterna av giftiga gaser i bebyggda områden är fortsatt låga och ny mätutrustning har placerats ut. GPS-mätningar tyder fortfarande på att ingen magma accumuleras i Bardarbunga utan all magma som kommer upp i vulkanen strömmar vidare norrut till utbrottsplatserna.

Uppdatering 9 september

09:40: Under gårdagseftermiddagen steg halterna av svaveldioxid i utbrottsområdet så mycket att de forskare som arbetat där nu lämnat området. Under natten fortsatte den seismiska aktiviteten på den lägre nivån i gången söder om utbrottet, nordöst om Askja samt i Bardarbungas kaldera, där ytterligare ett magnitud 5,2 skalv inträffade 03:07 svensk tid.

Uppdatering 8 september

16:00: Mätningar under dagen visar att lavaflödet i den norra sprickan fortsätter österut i oförminskad takt, trots kontakten med älven. Ingen explosiv aktivitet sker i mötet mellan lava och älvvatten. Lavaflödet är nu cirka 19 kvadratkilometer stort. Från den södra sprickan syns ingen aktivitet, mer än ånga och gaser. Gaserna från det norra utbrottet är hälsovådliga och personal i närheten måste bära gasmasker samt ge akt på vindkantringar som kan göra att de hamnar i direkt kontakt med gasmoln. Halterna av svaveldioxid (SO2) i Reydarfjördur på östra Island är nu på sådan nivå att de kan påverka människor med andningsproblem och det pågår utsättning av fler mätinstrument i städer och byar på östra Island. Jordskalvsaktiviteten har minskat under dagen, dock inträffade ytterligare ett större skalv, magnitud 4,7, i Bardarbunga på förmiddagen. GPS-mätningarna visar att lava strömmar in i Bardarbunga i samma hastighet som den strömmar ut i Holuhraun.

08:40: Utbrottet i den södra sprickan verkar ha avstannat, ingen synlig aktivitet rapporteras från den sedan i går eftermiddag. Lava från den norra sprickan har nått Jökulsá á Fjöllum men ingen explosiv aktivitet rapporteras, däremot kommer stora mängder ånga ur lavan och molnet når 3-4 km höjd. Lavafältet är nu cirka 12 km långt och rör sig framåt med cirka 1 km per dygn, ett drygt 16 kvadratkilometer stort område har täckts av lava. Jordskalvsaktivteten är på samma nivå som de senaste dagarna, vilket dock är lägre än i slutet av förra veckan. Inget skalv över magnitud 2,5 har inträffat under natten.

Uppdatering 7 september

10:50: Nu på morgon rapporteras att lava från det stora utbrottet nått Jökulsá á Fjöllum och att det bildas ånga där lavan möter vattnet. Utbrottet fortsätter med samma intensitet som tidigare i båda eruptionerna, lavaflödet från Holuhraun är nu 11 km långt och skalven fortsätter i magmagången, nordöst om Askja och i Bardarbunga. Sänkan i isen på Dyngjujökull, 6 km från iskanten, har djupnat till 35 m djup.

Under natten inträffade ett magnitud 5,5 skalv i Bardarbungas kaldera, ett av de största hittills i den pågående sekvensen och sammanlagt har nu 15 skalv större än magnitud 5 skett i kalderan. Flygmätningar och beräkningar under gårdagen visar att isytan i kalderan har sänks med upp till 15 meter, vilket motsvarar en volym på 0.25 kubikkilometer. Utseendet på sänkan gör att man tror att jordytan under isen sänkts på samma sätt, vilket skulle vara en jordytesänkning som aldrig tidigare uppmätts på Island. Det finns inga tecken på att sänkan orsakas av en eruption eller geotermisk aktivitet utan den beror sannolikt på de många stora skalven och utflödet av magma ur vulkanen.

Uppdatering 6 september

10:40: I det gamla utbrottet forsätter lavan att strömma fram, lavafältet var i går mer än 6 km långt. Den nya utbrottsplatsen och lavafältet kan ses hos Isländska meteorologiska institutet. Under natten inträffade ytterligare ett magnitud 5 skalv i Bardarbunga, den seismiska aktiviteten i norra delen av magmagången fortsätter och ytterligare några skalv inträffade norr om Askja. Aktiviteten är ungefär i samma nivå som tidigare.

Uppdatering 5 september

15:50: Observationer under dagen visar att två nya mindre sprickeruptioner startat söder om den tidigare i Holuhraun. De två nya ligger endast 2 km norr om glaciärtungan Dyngjujökull och ger ifrån sig lava, ånga och gas. I Dyngjujökull har det bildats en skålformad fördjupning i isen, förmodligen på grund av smältande is i botten av glaciären. I älven Jökulsá á Fjöllum har den elektriska ledningsförmågan ökat något, vilket också kan indikera inblandning av geotermiskt vatten i glaciärsmältvattnet. GPS-mätningarna visar nu att magmarörelserna har saktat in.

09:30: Utbrottet fortsätter med ungefär samma intensitet som tidigare, det varierar dock något upp och ned. I går kväll uppskattades lavafältet till större än 11 kvadratkilometer. GPS-mätningar visar att magma fortsätter att tränga in i gången vid Bardarbunga i volymer större än de lavamängder som kommer ut i utbrottet vid Holuhraun. Jordskalvsaktiviteten fortsätter, i gångens norra del, nordöst om Askja och med stora skalv i Bardarbunga där det under natten inträffade ett magnitud 5,2 skalv.

09:30: Ång- och gaspelaren nådde under gårdagen 6 km höjd. Det fortsätter att komma svaveldioxid i gaserna från utbrottet och i närheten av eruptionen är koncentrationerna höga. Mätstationer en bit bort från utbrottet visar dock att halterna avtar fort, och är där under hälsovådliga nivåer.

Uppdatering 2 september

Ca 700 jordbävningar detekterades mellan midnatt och fram till 1900 vilket är något färre än under de senaste dagarna, merparten av dessa intraffade i den norra delen av den intruderade magmagången, i en 15 km lång sektion som sträcker sig från under Dyngjujökull och vidare norrut. För närvarande finns inga indikationer på att gången förlängts norrut. Under måndagen inträffaade två större skalv med magnitud 5,0 resp. 5,3 kl. 10:58 resp. 13:41 svensk tid i Bardabunga. Ca 140 av skalven i området Herthubreithartögl nord-öst om Askja. Ett fåtal skalv detekterades närheten av Askja, dock är det för närvarande osäkert om dessa skalv är associerade med den pågående intrusionen och utrottet i Holuhraun. Detta då området dels ligger ca ca 25 km nord-öst om gångens nordligaste del och dels sedan tidigare är känt som ett seismiskt aktivt område.

Observationer av utbrottet från flygplan skedde under måndagseftermiddagen. Sprickan är fortsatt ca 1.5 km lång med konternuerlig eruptiv aktivitet längs en ca 600-800 m lång central sektion med lavaplymer på upp till ett par tiotals meter. I södra änden har en eruptionskrater bildat men här har aktiviteten mer eller mindre avstannat.

Lavaflöde når nu ca 3.5 km från sprickan och täcker ett område på ca 1.6 km närmast sprickan, avsmalnande till ca 500 m vid bortre randen, totalt ca 4 km^2. Runt 16:00 på måndagen uppskattades volymen till 20-30 x 10^6 m^3 vilket innebär ett flöde på ca 100 m^3/s under de senaste 18-19 timmarna och därmed något mindre än tidigare. Radarmätningar visar inte på några förändringar i Bardabunga eller sänkorna i isen sydöst om vulkanen.

En ångplym når nu en höjd på ca 4.5 km på 10 km avstånd öst-nord-öst relativt utbrottet och sträcker sig minst 60 km i riktning nord-nordöst. Plymens vita färg indikerar dock avsaknad av aska.

Uppdatering 1 september

Utbrottet i Holuhraun fortsatte under måndagen med lavaflöde norrut. Uppskattat magmaflöde fram till söndagen 20:00 var ca 300-500 m^3/s motsvarande en totalmängd på 16-25 x 10^6 m^3 lava. Gas och ånga stiger till ett par hundra till ca 1,200 m höjd i vindriktningen men ingen aska. Höga halter av svaveldioxid har uppmäts vid markytan varför gasmätare och gasmask skall medföras av personer som vistas i området.

Utbrott syns nu under morgon mycket väl på Milas webcam.

Under gårdagen tog utbrottet i Holuhraun far igen och mer lava strömmade ut ur sprickan som uppskattades till 1.5 km längd. Lavaflödet var på söndagseftermiddagen 3 km långt, 1 km brett och några meter tjockt, och sträckte sig mot nordost. Utbrottet producerar ånga men ingen aska. Färre jordskalv detekterades under dagen och inget seismiskt tremor från utbrottet. GPS-mätningarna visar på fortsatt rörelse norr om Dyngjujökull. Under söndagsmorgonen höjde Islands meteorologiska institut flygvarning till "röd" men sänkte den till "orange" klockan 15:00. Jordbävningarna i Bardarbungas kaldera fortsätter, ett magnitud 5,1 skalv registrerades kl. 14:02 svensk tid och under natten skedde ett magnitud 4,2 skalv där. Viss aktivitet sker också i Askjaområdet.

Uppdatering 30 augusti

Jordskalvsaktiviteten fortsätter i magmagången, från ett par kilometer in under iskanten fram till platsen för utbrottet. Skalven har inte fortsatt att röra sig norrut. Ytterligare ett skalv över magnitud 5 inträffade under förmiddagen i Bardarbungas kaldera. Under Askja har också några ytterligare jordskalv detekteras, antagligen orsakade av spänningsförändringar från den framträngande magman. Det finns inga tecken på att jordskalvsaktiviteten avtar i Bardarbunga-Dyngjujökullsystemet.

Observationer och analys under gårdagen visade att utbrottet sker på en cirka 600 m lång spricka i lavafältet Holuhraun, cirka 5 km norr om Dyngjujökulls iskant. En mindre mängd lava kom ut under natten mellan den 28 och 29, men lavaflödet hejdades redan vid fyra-tiden på natten och sedan dess har det bara varit ånga som kommit ur sprickan. Den seismiska tremoraktiviteten gick ner och försvann under dagen. Under natten till idag har jordbävningsaktiviteten fortsatt med oförminskad kraft i gången söder om utbrottet, och i Bardarbungas kaldera där det skedde ett magnitud 4,5 skalv 04:35 i natt.

Hur utbrottet kommer att utvecklas är fortfarande oklart och de tre scenarier som presenterades tidigare i veckan gäller fortfarande, d.v.s: 1) Magmainträngningen avstannar tillsammans med seismiciteten. 2) Gången når jordytan norr om Dyngjujökull och startar ytterligare ett utbrott på en annan spricka, med lavaflöde och eventuellt explosiv aktivitet. 3) Gången når jordytan under isen vilket skulle ge en översvämmning i älven Jökulsá á Fjöllum och kanske ett explosivt, askproducerande utbrott. Ett utbrott i Bardarbungas kaldera kan heller inte uteslutas men anses just nu som mindre sannolikt.

Uppdatering 29 augusti

De isländska myndigheterna har beslutat att sänka flygvarningskoden från röd till orange, eftersom utbrottet inte producerar aska.

Fina bilder från utbrottet finns på isländsk TV

Utbrottet sker ur en spricka som nu är cirka 1 km lång och visuella observationer bekräftar att det inte sker explosioner eller askproduktion i utbrottet. Bilder från i natt finns här.

Ett mindre vulkanutbrott startade i natt strax efter klockan två. Det är ett lugnt sprickutbrott norr om glaciärtungan Dyngjujökull med lavaflöde men inga större mängder aska. Utbrottet sker i norra änden av magmagången. Seismisk tremor detekterades på alla stationer i närheten när utbrottet började, men den avtar nu sakta. Jordskalv sker fortfarande men med något minskad intensitet i gången söder om utbrottet.

Utbrottet syns nu på mila.is webcam, mot Bardarbunga från Vadalda, norr om Vatnajökull, och lite närmare här,

Uppdatering 28 augusti

Under dagen har det varit hög seismisk aktivitet i gångens norra del, cirka 1100 skalv har registrerats sedan midnatt, som vanligt på 8-12 km djup. Gången verkar dock inte ha expanderat norrut sedan lunchtid. 08:13 inträffade ett magnitud 5 skalv i norra delen av Bardarbungas kaldera. Ett fåtal skalv har skett i närheten av Askja, det största med magnitud 2,7.

De sänkor som bildats söder om Bardarbunga tros bero på ökad geotermisk aktivitet i området, dvs mer varmvatten har kommit upp ur vulkanen, inte på att ett mindre vulkanutbrott skett under isen. Delar av detta vatten rinner mot Grimsvötn, där sjöns yta höjts med cirka 10 m.

I går kväll under en flygning över Vatnajökull upptäcktes att en 4-6 km lång rad med 10-15 m djupa sänkor bildats i isen söder om Bardarbungas kaldera. Dessa har bildats till följd av smältning av isen underifrån, möjligen på grund av en subglacial eruption. Det är dock oklart när de bildades, och datat analyseras nu vidare. Inga observationer av seismiskt "tremor", kontinuerliga vibrationer som ofta uppstår vid vulkanutbrott, har registrerats av seismometrarna runt Bardarbunga. Under natten har ytterligare två skalv med magnitud över 4 inträffat i Bardarbunga, ett fåtal mikroskalv i närheten av Askja men den intensivaste skalvaktiviteten föregår fortfarande i gångens nordliga del.

Uppdatering 27 augusti

Gången norr om Dyngjujökull har förlängts cirka 1 km norrut sedan igår och den är nu cirka 40 km lång. Modellering indikerar att gången kraftigt påverkar spänningarna i jordskorpan runtom, och att detta kan vara en orsak till skalven i Askja. Aktiviteten fortsätter med oförminskad styrka.

Under natten inträffade ytterligare två skalv med magnitude över 5 i Bardarbungas kaldera. Dessa skalv tolkas fortfarande som sättningar i kalderan beroende på tryckförändringar när magma rör sig in i gången. Den mest intensiva jordskalvsaktiviteten forsätter dock i den främre delen av gången, som rör sig norrut.

Ett skalv med magnitud 4,5 skedde norr om gången i vulkanen Askjas kaldera. Ett fåtal skalv har registrerats i Askja under den senaste tiden och det är ännu mycket oklart vad de har för betydelse. Askja är en aktiv vulkan som senast hade ett mindre utbrott 1961, då lava flödade ner från kalderakanten österut. Mer känt är Askjas stora utbrott 1875, då aska nådde stora delar av Skandinavien två dagar efter utbrottet.

Uppdatering 26 augusti

Vid middagstid inträffade ett jordskalv med magnitud 4,6 i gången utanför iskanten. Detta är det största skalv som hittills skett i gången.

Jordskalven, och magman, fortsätter att röra sig norrut och den nordligaste spetsen på gången har nu nått 10 km utanför kanten på glaciärtungan Dyngjujökull (se nedan). De flesta skalven sker på 8 - 12 km djup.

Klockan 03:26 svensk tid inträffade ett jordskalv med magnitud 5,7 i Bardarbungas kaldera. Detta är det största skalv som registrerats under den nu pågående vulkaniska aktiviteten och ett av de största i Bardarbunga i modern tid. Vi har inga rapporter om skador, området runt Bardarbunga är i stort sett obefolkat så skalvet orsakade förmodligen mycket liten skada på byggnader och infrastruktur. Dammen Karahnjukar ligger cirka 86 km nordöst om Bardarbunga.


Glaciärtungan Dyngjujökull med Kverkfjöll i bakgrunden och älven Jökulsá á Fjöllum i förgrunden. Foto: Palmi Erlendsson (2014), Icelandic Meteorological Office.

Uppdatering 25 augusti

Seimiciteten forsätter norrut i gången (magmaintrusionen) nordöst om Bardarbunga och är intensivast i de nordligaste 10 km. Gången sträcker sig nu 7 km utanför glaciären. Skalven sker fortfarande på 5-10 km djup . I kalderan i Bardarbunga skedde ytterligare ett magnitud 5 skalv i går natt, men sedan dess har skalven varit mindre. GPS-mätningar visar att magma fortsätter att tränga in i gången, modellberäkningar uppskattar att cirka 300 miljoner kubikmeter magma har injekterats i jordskorpan sedan aktiviteten startade.

Inget tyder på att den intensiva aktiviteten avtar. De tre mest troliga scenarierna är nu: 1) Magmainträngningen avstannar tillsammans med seismiciteten. 2) Gången når jordytan och startar ett vulkanutbrott. Det troligaste vore i så fall att utbrottet sker i den nordligaste delen av gången, och eftersom den ligger utanför iskanten blir det sannolikt ett mindre explosivt utbrott med liten askproduktion. 3) Gången når jordytan under isen vilket skulle ge en översvämmning i älven Jökulsá á Fjöllum och kanske ett explosivt, askproducerande utbrott. Ett utbrott i Bardarbungas kaldera kan heller inte uteslutas men anses just nu som mindre sannolikt.

Uppdatering 24 augusti

Under lördag och söndag har skalvaktiviteten nordost om Bardarbunga varit mycket intensiv och fortsatt så långt i nordostlig riktning att skalven nu sker utanför glaciären, fortfarande dock på 5-10 km djup. Skalv med magnitud upp till 4 har registrerats. Detta tyder på att magman fortsätter att flöda åt nordost nere i jordskorpan. I kalderan i Bardarbunga har det skett skalv med magnitud upp till 5,3 på mellan 2 - 5 km djup, vilket tyder på att kalderan utsätts för spänningar när magman tränger fram.

Inget tyder på att aktiviteten avtar, och därmed kan risken för ett vulkanutbrott inte uteslutas. Observationer visar dock att det inte skedde ett utbrott under isen igår. Det isländska meteorologiska institutet (IMO) har beslutat att sänka alertnivån för flyget från röd till orange.

Uppdatering 23 augusti

Mycket tyder på att magman som strömmat åt nordöst från Bardarbunga på 5-10 km djup nu närmat sig jordytan och eventuellt trängt upp under isen. De seismiska instrument registrerar mer kontinuerliga rörelser som tyder på kontakt mellan het magma och is. Ännu syns inget på isens ovansida, och ingen rök eller aska finns i luften. Hur det kommer att utvecklas är oklart, antingen blir det inte mer än ett mindre utbrott som producerar ökade mängder glacialt smältvatten, eller så kan det utvecklas till ett större utbrott med askproduktion högt upp i atmosfären. Flygtrafiken över Island har varskotts, alertnivån har höjts till röd och flyget har ändrat sträckning för att ej påverkas om situationen utvecklas till ett större utbrott. Under den egentliga vulkanen Bardarbunga fortsätter jordskalvsaktiviteten med relativt stora skalv, förmodligen relaterade till att magmakammaren töms.

Uppdatering 21 augusti

Den seismiska aktiviteten i vulkanen Bardarbunga, i nordvästra hörnet av Vatnajökull på Island, startade på lördag morgon den 16 augusti. Sedan dess har fler än 4 000 jordskalv registrerats i området, det största med magnitud 4.5. De flesta skalven sker på 5 - 10 km djup och de har inte rört sig mot jordytan. Aktiviteten har skett på tre olika platser i närheten av vulkanen, dels i kalderan, dels norr om vulkanen och dels österut. I den nordliga svärmen har aktiviteten avtagit medan skalven i öster har rört sig mot nordost. Jordskalven och kontinuerliga GPS-mätningar indikerar att magma har trängt in i vulkanen och sedan rört sig mot nordost. Under torsdagen har den rörelsen stannat upp, men aktiviteten är fortsatt hög och ett skalv med magnitud 4.0 inträffade 12:58 svensk tid i kalderan.SNSN webmaster email: bjorn.lund at geofys.uu.se