Vulkanutbrott i Grímsvötn, Island 21 maj 2011


Aska från vulkanen i Grímsvötn under söndag förmiddag. Foto: Matthew Roberts, Icelandic Meteorological Office.

2011-05-22 21:00
Uppdaterad 2011-05-29 10:00

Ytterligare informationskällor

Aktuell information från Island kan hittas hos:
Icelandic Meteorological Office, engelsk nyhetssida.
Institute of Earth Science, Islands universitet, engelsk nyhetssida.
Askutbredning för flyget från VAAC.
Askkoncentrationer för flyget från VAAC.

Information rörande Sverige:
Krisinformation.se
Luftfartsverket
Transportstyrelsen

Webbkameror
Från sydsydväst vid Jökulsárlon.
Oklar placering

Kontakter vid SNSN:
Reynir Bödvarsson (reynir.bodvarsson (at) geo.uu.se, 018/471 2378)
Björn Lund (bjorn.lund (at) geo.uu.se, 018/471 2390)
Ari Tryggvason (ari.tryggvason (at) geo.uu.se, 018/471 2388)

Uppdatering 29/5

De seismiska tremornivåerna är nu nere på samma nivåer som före utbrottet. Bilder från kraterområdet tagna igår visar endast tunna slöjor av ånga från kratern. Vulkanutbrottet är av allt att döma över. Askprognoserna från London VAAC visar att de sista resterna askmolnet, som nu ligger över Novaja Zemlja, löser upp sig under dagen.

Uppdatering 26/5

Dagens observationer från Grimsvötn:
Ingen plym har kunnat observeras med radar under dagen. Mindre ångexplosioner har observerats i kratern. Aska faller endast i kraterområdet. De seismiska mätningarna visar på fluktuerande tremor under dagen, på samma låga nivå som i går. Inga jordskalv har detekterats i vulkanen och GPS-mätningarna visar inte på några rörelser. Sammanfattningsvis har situationen inte förändrats nämnvärt sedan i går.

De seismiska mätningarna under natten visar att utbrottet fortfarande pågår men med lägre intensitet. Det finns inga nya observationer från kraterområdet.

Uppdatering 25/5

Dagens observationer från Grimsvötn:
Rapporter från kraterområdet säger att det fortfarande är en viss explosiv aktivitet, som kommer från tre eller fyra koner av vulkaniskt material (tefra) omgivna av smältvatten. Vid explosionerna slungas aska upp i luften, till någon kilometers höjd, men den faller ner igen i närheten av kraterområdet. Det finns ingen kontinuerlig plym över vulkanen längre. Aska detekterades i moln på 5-7 km höjd väster om Grimsvötn. Det finns inga uppgifter om utsrömmande lava. Inga jordskalv detekterades under dagen, den seismiska tremorn har varit relativt konstant under dagen efter en kraftig minskning vi fyratiden på morgonen. Inga signifikanta rörelser uppmättes på GPS-stationen.
Sammantaget visar observationerna att utbrottet har minskat kraftigt och att det nu endast faller ner aska över eruptionsområdet.


Flygbild av eruptionsområdet tagen på kvällen den 24/5. Man kan såvitt se att det är flera koner som ger ifrån sig vattenånga. Isen runt området är täckt av aska. Foto: Björn Oddson, Islands universitet.

Det isländska meteorologiska institutet meddelar nu på eftermiddagen att ingen askplym kan detekteras och att ingen ny askplym förväntas. Utbrottet har alltså slutat producera aska och vi väntar nu på resultat från dagens flygningar att se om utbrottet är över eller om det övergått i ett lavaflöde. Den seismiska tremorn har varit relativt konstant under dagen vilket kan tyda på att vulkanen fortfarande är aktiv.

Under natten har det skett en signifikant minskning av tremor från vulkanen. Vi får också rapporter om att askplymen, som vid midnatt var cirka 5 km hög nu inte syns på radar. En överflygning sent igår kväll visade att det nu mest är ånga som kommer ur vulkanen. Observationerna tyder på att askproduktionen i Grimsvötn är på väg att ta slut. Möjligen kommer utbrottet att fortsätta med bara lavaflöde. Visuella observationer behövs för att bekräfta detta.

Uppdatering 24/5

Dagens observationer från Grimsvötn:
Vädret har varit dåligt över Vatnajökull idag och ingen flygning i närheten av utbrottet har kunnat genomföras. Askplymen har bara varit synlig över molnen, som nått 5-7 km höjd, vid enstaka tillfällen, vilket innebär att den under stora delar av dagen varit lägre än 5 km. Plymen har pulserat och mitt på dagen observerades den till 8 km höjd. Baserat på plymhöjden beräknas askproduktionen till 10 - 70 ton/s. Asknedfallet på Island har varit mindre idag än igår, sikten i Kirkjubaejarklaustur har varierat mellan 100-200 m. Den seismiska tremorn har varit relativt konstant under dagen, med vissa fluktuationer. Inga jordskalv har registrerats och GPS-instrumentet visar på obetydliga förändringar sedan igår.
Sammanlagt innebär observationerna att kraften i utbrottet fortsatt att minska under dagen och att den explosiva aktiviteten nu är betydligt lägre än den var initialt.
Vindläget runt Island utvecklas nu så att delar av askmolnet på lägre höjd förs upp över Grönland och Nordamerika, vilket betyder mindre mängd aska mot Europa.

Askmolnet fortsätter under kvällen in över södra och mellersta Sverige. Det är till största delen låga askkoncentrationer, men under natten drar ett område med höga och medelhöga askkoncentrationer in i ett stråk över mellersta Götaland. Prognoserna visar att området drar bort och minskar i koncentration under sennatten och att större delen av landet är askfritt igen vid lunch i morgon. Dessa prognoser kan komma att ändras med förändringar i väderläget. Se Transportstyrelsens och Luftfartsverkets information för läget för flygtrafiken. Askkoncentrationen vid marknivå kommer att vara så låg att det krävs speciella mätinstrument för att detektera den.

Mätningar av de seismiska signalerna från utbrottet (så kallad "tremor") under gårdagen visade att aktiviteten i vulkanen minskade något under dagen, men att utbrottet fortgår med stor kraft. Askmolnet nådde i början av måndagen 8 till 10 km höjd men minskade under eftermiddagen till 5 till 9 km. Minskning beror delvis på de mycket starka nordliga vindarna. Asknedfallet har varit mycket kraftigt på sydöstra Island men stora delar av landet drabbades av asknedfall under gårdagen. Ett askprov har analyserats i detalj och man vet nu att det var basaltisk lava med 50-51 viktprocent SiO2. Provet visade också att 10% av askan har en storlek mindre än 10 mikrometer, dvs mycket finkornig. Utbrottet sker på nöstan samma plats som utbrottet 2004, vilket betyder att det inte finns några stora mängder is i området. Trots det är utbrottet kraftigt explosivt, beroende på inblandingen av smältvatten i lavan. Inga jordskalv uppmättes under måndagen. GPS-stationen i Grímsvötn visar stor insjunkning av vulkanen, 25 cm vertikal rörelse nedåt sedan utbrottet startade. Det är cirka 60% större ån rörelserna efter utbrotten 1998 och 2004. Ingen lava kommer ur kratern.

Prognoserna från VAAC i London pekar på att Skottland och Irland kommer att nås av askmolnet under natten och att molnet fortsätter ned över England.

Uppdatering 23/5

Utbrottet fortsätter med oförminskad intensitet, under natten noterades på de seismiska mätinstrumenten en viss ökning av eruptionssignalerna från vulkanen. Askplymen har under natten varit ca. 10 km hög och askmolnet har nu utbrett sig till Grönland och nordligaste Norge. Molnet rör sig för närvarande i en bana som för det norr om Skandinavien. Det finns en risk att askan framåt natten når de brittiska öarna.

Vulkanutbrott i Grímsvötn, mitt i glaciären Vatnajökull, 21 maj 2011

Vulkanutbrottet startade på lördagskvällen den 21 maj kl. 19.30 svensk tid. Då hade de seismiska stationerna på Island registrerat en förhöjd seismisk aktivitet i Vatnajökullområdet under flera dygn. Det isländska meteorologiska institutet kunde varna för det förestående utbrottet så att flygtrafiken över Atlanten kunde omdirigeras i god tid. Flygtrafiken till Reykjavik, Keflavik är nu inställd.

Utbrott i Grímsvötn startar, när de väl nått jordytan, under ett tunt istäcke som snabbt smälter undan. Vid 23-tiden hade askplymen nått över 20 km höjd. De seismiska mätstationerna visade under natten att utbrottet verkade avta. Under söndagen har dock signalerna stabiliserats och därmed utbrottsaktiviteten. Det verkar därmed som att utbrottet inte kommer att avstanna så fort som under tidigare utbrott de senaste decennierna. Plymhöjden varierade under söndagen mellan 10 - 15 km höjd. Askplymen har under det första dygnet varit betydligt högre än plymen i Eyjafjallajökull var under samma tid, utbrottet är därmed kraftigare nu. Antalet blixtar i askmolnet var ca. 1000 gånger så många som i Eyjafjallajökull under den mest intensiva tiden.

Området söder om Vatnajökull har under dagen drabbats av kraftigt nedfall av de tyngre askpartiklarna. De mindre partiklarna, som slungats högre upp i atmosfären, transporterades till en början mot nordost. Den senaste uppdateringen (18:00, 22/5) från det brittiska askvarningscentret visar att askmolnet är på väg norr om Skandinavien samt mot de brittiska öarna.

Grímsvötn är den vulkan på Island som oftast har utbrott. Det senaste skedde 2004 och det nuvarande utbrottet sker ungefär på samma plats som då. Vulkanutbrott i Grímsvötn orsakar ofta kraftiga floder av smältvatten söder om glaciären. Detta sker också med jämna mellanrum även om det inte varit vulkanutbrott. Senaste gången var i oktober 2010, så ingen större smältvattenflod väntas nu. Det vulkaniska system som Grímsvötn tillhör har haft cirka 70 utbrott sedan 870 eKr, det absolut största var utbrottet i Laki 1783 som orsakade stor förödelse både på Island och i Europa. Det utbrottet producerade 14 kubikkilometer lava, stora mängder fluorgas och svaveldioxid som tillsammans med askan förmörkade Europa i månader. 50% av den isländska boskapen dog till följd av förgiftning och den efterföljande hungersnöden gjorde att närmare 25% av befolkningen omkom.


MODIS-satellitbild av utbrottet kl. 07:00 den 22/5. Soluppgången gör att plymen kastar en mörk skugga västerut. Bild från Icelandic Meteorological Office.

SNSN webmaster email: bjorn.lund at geofys.uu.se